4 verktyg

En positiv arbetsmiljö handlar om att underlätta, stödja och utveckla för effektivitet och bättre prestationer och välmående. Vi tittar på 4 verktyg för att öka en positiv arbetsmiljö.

  1. Positiv förstärkning. En långsiktig metod för att höja medarbetarnas prestationer och öka motivationen är att fokusera på vad de gör rätt. Att uppmuntra ett beteende genom till exempel omedelbar positiv feedback .Grundtanken är att man fokuserar på vad medarbetaren gör rätt istället för att ständigt påpeka deras fel och brister. Forskning visar att det framför allt finns två former av positiv förstärkning som ökar medarbetarnas motivation; dels att få veta att deras arbete verkligen gör skillnad för företaget/organisationen, dels att helt enkelt få ett rakt och enkelt ”tack” för det man har åstadkommit.
  2. Tacksamhet. Vikten av tacksamhet är enligt Eric Mosley och Derek Irvine den främsta drivkraften för större produktivitet och en faktor som hjälper organisationer att blomstra. Anställda som känner sig värderade och erkända för sina bidrag har en högre nivå av arbetstillfredsställelse, engagerar sig mer i relationer, motiveras att göra sitt bästa och arbeta för att uppnå företagets mål. Att uttrycka tacksamhet befanns också vara en konsekvent förutsägelse för flera resultat, mer proaktivt beteende mindre utmattning och cynism, högre arbetstillfredsställelse och färre sjukfrånvaro. Det finns undersökningar som visar att 70 procent av alla löntagare sällan eller aldrig får höra sin chef säga ”tack”.
  3. Skapa delaktighet. Om vi känner oss delaktiga upplever vi jobbet som meningsfullt och vi känner oss betydelsefulla. Detta i sin tur leder till att vi blir motiverade. Det kan vi erbjuda genom att ställa öppna frågor och ge utrymme för reflektion, aktivera alla medarbetare i så kallade bikupor (diskussion 2 och 2) se till så alla kommer till tals, gå laget runt och att alla lyssnar aktivt eller vänta ut i tystnad.
  4. Lärandekultur. Misslyckanden bör ses som ett naturligt sätt att bygga en lärandekultur samt att dela med sig av de erfarenheter vi har inom området. Vi behöver alltså både ett mindset där det är ok att misslyckas samt en praktisk lösning på hur vi kan dela erfarenheter utav både framgång och misslyckanden utan att känna oss skrytsamma eller dåliga. .