Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är ett professionellt samtal mellan dig och din medarbetare och som även ligger till grund för ditt lönesamtal. Syftet med medarbetarsamtal är att utveckla medarbetaren och organisationen, en utveckling som bara kan ske i samspel mellan chef och medarbetare.

För medarbetaren är samtalet ett tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål om samarbete, arbetsmiljö och kompetensutveckling, arbetsuppgifter och relationen till kollegor och chef. Här finns möjlighet att prata igenom hur arbetssituationen känns just nu och vad man skulle vilja göra i framtiden. I bästa fall kan samtalet leda till utveckling och nya arbetsuppgifter.

För chefen är medarbetarsamtalet en möjlighet att påverka de anställda att göra ett bättre jobb. Medarbetarsamtalet blir på det sättet en viktig del av verksamhetsutvecklingen och ett redskap för att nå de mål företaget strävar mot. Genom samtalet kan chefen också fånga upp idéer som kan vara till nytta i arbetet.

Medarbetarsamtal bör hållas åtminstone en gång per år. Forskning visar att om de genomförs oftare blir resultaten ännu bättre. Många företag brukar idag ha medarbetarsamtal en gång i halvåret eller var tredje månad. Det finns även företag som genomför medarbetarsamtal med kortare perioders mellanrum, som en gång i månaden eller en gång i veckan.

Om du vill mer

Nedan kan du få stöd i dokument hur du kan förebygga och hålla i medarbetarsamtal

Ett förberedande gruppsamtal kan också göra de individuella samtalen mer effektiva. För att få ut så mycket som möjligt av samtalet, se till att alla kan förbereda sig utifrån frågeställningarna inför samtalet. Exempel på ämnen att diskutera i grupp:

  • Verksamhetens övergripande mål.
  • Avdelningens mål.
  • Gruppens arbetsuppgifter
  • Utvecklingsområden.
  • Nya utmaningar.
  • Kompetensbehov och vilken kompetens som finns just nu
  • Förbättringsområden.
  • Samarbete och relationer inom gruppen och med andra avdelningar.