Snabba självskattningstester

Stress- Klicka här för testet

Stress är en tanke-, känslomässig (mentala spänningar) och kroppslig reaktion när vi utsätts för något som hjärnan uppfattar som ett hot (rädsla eller ilska) för ens överlevnad. Stressreaktionen kan utlösas på grund av yttre påfrestningar/stressorer som en verklig händelse som är hotfull eller som vi tolkar som hotfullt. En stressreaktion kan också utlösas av inre påfrestningar/stressorer till exempel en tanke (självkritik) eller en känsla (ilska, rädsla) som hjärnan tolkar som hotfullt.

Högkänslighet-Klicka här för testet

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20% av den globala befolkning liksom hos de flesta djurarter. Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet vilket innebär att högkänsliga kan uppfatta information och känslor som andra inte lägger märke till. Detta kan leda till att högkänsliga blir lätt överstimulerade vilket kan leda till trötthet.