Uppdrag 4-Skapa balans I

När det inte finns tillräckliga resurser för det arbete som ska utföras leder det till en obalans i förhållande till kraven i arbetet. Ohälsosam arbetsbelastning är när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Du som ledare behöver vara uppmärksam på den här typen av obalans, så att det inte upprepas eller blir långvarigt, och därmed leder till ohälsa – med andra ord till ohälsosam arbetsbelastning. 

Ditt uppdrag: 

 1. Reflektera över om dina medarbetare har signalerat till dig om det är mycket just nu. Vad gör du då? Skriv ner i din anteckningsbok.
 2. Fundera på nedan.
  1. Hur skulle du beskriva dina medarbetares arbetsroller. 
   1. Fysiskt ansträngande arbetsuppgifter?
   2. Mentalt ansträngande i form av tankeverksamhet; hålla många bollar i luften”, sammanfatta, lösa oväntade problem och lära nytt?
   3. Mentalt ansträngande i form av känslor exempel omvårdande, serviceyrken eller undervisande yrken som ställer högre krav på social förmåga och följsamhet. I många av dessa arbeten är känslouttryck en viktig del. I bemötandet av kunder och klienter kan man behöva vara extra trevlig, le, ha tålamod och kontrollera sina känslor.
  2. Krav: Hur upplever du kraven ser ut på er arbetsplats? Ringa in i dokumentet nedan vilka som är mest akuta. Eller skriv till egna exempel.
  3. Resurser: Vilka resurser har ni att tillgå på er arbetsplats? Ringa in i dokumentet vad ni har att tillgå idag. Eller skriv till egna exempel.
  4. Reflektera över följande och skriv ner i din anteckningsbok. Vad är viktigt för gruppen och individen? Hur kan jag bidra till en känsla av meningsfullhet i det arbete vi gör? Hur bidrar jag med mina personliga resurser, kunskaper och erfarenheter? Vad förväntar jag mig av mina medarbetare? Hur kan jag förmedla det på ett tydligt och ödmjuk sätt?
  5. Tydlighet i roller-Se till att det finns tydliga befattningsbeskrivningar med ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter som är förankrat med varje individ

Om du som ledare eller företaget inte redan har ett rapporteringssystem där medarbetarna kan informera, dela med sig av sina upplevelser inom organisatorisk och social arbetsmiljö så behöver du ha det.

Antingen om du skickar ut en enkät eller ställer frågor under gruppmötet eller enskilda mötet.

Nedan kan du ta del av två alternativ som givetvis går att anpassas till det ni vill få reda på

Använd förslagsvis begreppen obehagligt, olustigt, obegripligt och orättvist för att komma igång med diskussionen.